โรงอาหาร อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2

ระบบสี

ซุปเปอร์ฟลอร์